Overzicht bijdrage kerkelijke dienstverlening

Voor de onderstaande diensten gelden de volgende bijdragen:

Doopviering ------------------------------------------------------------------------------------------ € 35
Eerste Communieviering -------------------------------------------------------------------------- € 70
Vormselviering --------------------------------------------------------------------------------------- € 40
Huwelijksdienst in parochiekerk ----------------------------------------------------------------- € 400*
Huwelijksdienst in andere locatie --------------------------------------------------------------- € 350*
   
Overlijdenskruisje ---------------------------------------------------------------------------------- € 6
Uitvaartdienst in Parochiekerk ------------------------------------------------------------------- € 475*
Uitvaartdienst in andere locatie (bijv. crematorium) ---------------------------------------
€ 350*
Begeleiding naar crematorium of begraafplaats (na kerkdienst) --------------------------- € 75
Begeleiding naar crematorium of begraafplaats (zonder kerkdienst) --------------------- € 400*
Zeswekendienst ------------------------------------------------------------------------------------ € 25
Gestichte jaardienst; looptijd 10-20 jaar  
  Door de week 10 jaar ------------------------------------------------------------------------------ € 100
  Door de week 20 jaar ------------------------------------------------------------------------------ € 200
  Weekeinde     10 jaar ------------------------------------------------------------------------------ € 250
  Weekeinde     20 jaar ------------------------------------------------------------------------------ € 500
   
Dienst ter intentie -------------------------------------------------------------------------------- € 27,50
Gebruik bijruimte in kerk of parochiehuis door externen, per dagdeel ---------------- € 35
Gebruik dagkapel ---------------------------------------------------------------------------------- € 90
Gebruik dagkapel voor andere liturgiediensten dan eigen liturgie ---------------------- € 100
Gebruik kerkruimte voor andersoortige diensten dan eigen liturgie -------------------- € 260
Gebruik kerkruimte, niet liturgisch ------------------------------------------------------------ € 260
Gebruik kerkruimte tbv uitvaartdiensten door derden ----------------------------------- € 420
Jubileumdienst in parochiekerk (niet op za of zo) -----------------------------------------
€ 250
Jubileumdienst in andere locatie (niet op za of zo) --------------------------------------- € 190
Medewerking door Kerkelijk Koor ------------------------------------------------------------- € 100
Medewerking door Rouwkoor -------------------------------------------------------------- € 80
Offerkaars ------------------------------------------------------------------------------------------ € 0,50
Zegendienst met voorbereiding ---------------------------------------------------------------
€ 250
Zegendienst met voorbereiding (dagkapel) ------------------------------------------------- € 130
   


* Op deze dienstverlening is de vrijstellingsregeling van toepassing.

Voor de kosten voor overige, niet-vermelde diensten raadplege men het parochiecentrum of de penningmeester van het Kerkbestuur.VRIJSTELLINGSREGELING BIJDRAGEN KERKELIJKE DIENSTVERLENING 2019

Het Bisdom stelt het bedrag vast van de minimale kerkbijdrage. Sinds 2021 is dit € 115,00 per jaar (ofwel € 9,60 per maand).
Bij volledige of gedeeltelijke deelname aan de kerkbijdrage kan men in voorkomend geval op eigen verzoek gebruik maken van de vrijstellingsregeling van betaling voor kerkelijke dienstverlening. Deze regeling is voor onze parochie door het kerkbestuur vastgesteld, grotendeels in lijn met richtlijn bisdom. Bij toepassing van de regeling wordt rekening gehouden met de kalenderjaren die voorafgaan aan het lopende kalenderjaar.

1.a. bij volledige deelname aan de kerkbijdrage gedurende tenminste 4 achtereenvolgende kalenderjaren: volledige vrijstelling
1.b. bij gedeeltelijke deelname aan de kerkbijdrage gedurende tenminste vier achtereenvolgende kalenderjaren: vrijstelling naar rato van bijdragen
2.a. bij volledige deelname aan de kerkbijdrage gedurende tenminste drie achtereenvolgende kalenderjaren: 75 % vrijstelling
2.b. bij gedeeltelijke deelname aan de kerkbijdrage gedurende tenminste drie achtereenvolgende kalenderjaren: 75 % vrijstelling naar rato van bijdragen
3.a. bij volledige deelname aan de kerkbijdrage gedurende tenminste twee achtereenvolgende kalenderjaren: 50 % vrijstelling
3.b. bij gedeeltelijke deelname aan de kerkbijdrage gedurende tenminste twee achtereenvolgende kalenderjaren: 50 % vrijstelling naar rato van bijdragen
4.a. bij volledige deelname aan de kerkbijdrage gedurende tenminste een volledig kalenderjaar 25 % vrijstelling
4.b. bij gedeeltelijke deelname aan de kerkbijdrage gedurende tenminste een volledig kalenderjaar 25 % vrijstelling naar rato van bijdrage

Opmerkingen:
- de bijdragen voor Doopsel, Eerste Communie en Vormsel hoeven niet te worden voldaan bij deelname aan de kerkbijdragen gedurende tenminste 4 achtereenvolgende kalenderjaren conform de bovenvermelde regeling.
- bijdragen aan de SPD (Stichting Pastorale Dienstverlening) worden gelijkgesteld met kerkelijke bijdragen aan de parochie.
- bij huwelijks-, uitvaart- en crematiediensten, alsmede de avondwake geldt dat de vrijstellingsregeling van toepassing is op degene die de kerkelijke bijdrage heeft gedaan en zijn/haar partner, alsmede hun inwonende kinderen zonder eigen inkomen
- bij een jubileumdienst geldt dat de vrijstellingsregeling van toepassing is op degene die de kerkelijke bijdrage heeft gedaan en zijn/haar partner.

 

naar de vorige pagina ...