Kernwaarden

Welke geloofsgemeenschap willen wij zijn  en hoe geven wij daar vorm aan.

  1. Als basis voor onze gemeenschap als parochie geldt respect voor ieders oprechte levens- en geloofsovertuiging. Iedereen heeft het recht gehoord en gerespecteerd te worden. Daarvoor dient ruimte te zijn.
  2. Onze gemeenschap is gastvrij en open, toegankelijk voor iedereen die oprecht wil deelnemen aan bezinning, liturgie en actie. Niemand wordt van deelneming uitgesloten op grond van ras, sek­se, levensvorm of maatschappelijke keuze. Wij willen zo veel mogelijk mensen stimuleren, actief mee te doen.
  3. Als basis voor ons parochieel pastoraal beleid geldt gezamenlijk overleg van allen die daaraan willen deelnemen. Wij willen gelegenheid scheppen voor een zo breed mogelijke inspraak van alle parochianen.
  4. Als basis voor ons pastoraat geldt gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarvan de pastoraat-groep teken en uitdrukking dient te zijn.
  5. Als leden van de gemeenschap spreken wij elkaar persoonlijk aan op onze mogelijkheden, en bewaken we elkaars grenzen. Wij zien de ander als uniek mens met eigen charisma's en grenzen en respecteren ieders eigen verantwoordelijkheid.
  6. Bij de planning van ons beleid en onze zorg voor de toekomst gaan we ervan uit dat de jonge generatie de kerk van morgen zal bepalen. Wij zullen open staan voor hun ideeën en inbreng.
  7. Pastoraat in zorg en verkondiging heeft altijd te maken met onze opstelling in de samenleving. Politieke bewustwording en keuzen zijn daarvan een praktisch gevolg. Bij de invulling daarvan zul­len wij consequent rekening houden met de gevoeligheden en de pijn van onze wijkbewoners, die het gevolg zijn van de voorafgaande maatschappelijke en kerkelijke geschiedenis.
  8. Wij zoeken naar wegen tot gesprek en contact met allen die zich vervreemd voelen van de kerkgemeenschap, maar zonder ons op te dringen.
  9. In ons pastorale beleid zoeken wij mogelijkheden tot samenwerking met onze protestantse medechristenen en samen met hen stellen wij ons open voor anders-gelovigen.
  10. Als parochiegemeenschap zijn wij bereid tot open overleg en verantwoording ten overstaan van onze zuster-parochies, het dekenaat en het bisdom. Ons gesprek zal altijd een open gesprek zijn, waarbij zorg gedragen wordt voor een brede verantwoording vanuit onze gemeenschap.

 

naar de vorige pagina ...